Leadership

PENG Jinrong
Dean

Tel: 88982233

E-mail: pengjr@zju.edu.cn

 Personal Homepage

PAN Bingnlong
Deputy Dean

Tel: 88206498

E-mail: blpan@zju.edu.cn

Personal Homepage

CHENG Lei
Deputy Dean

Tel: 88206439

E-mail: lcheng@zju.edu.cn

 Personal Homepage

YU Luyang
Deputy Dean

Tel: 88208743

E-mail: luyangyu@zju.edu.cn

Personal Homepage

SUN Qi

Tel: 88206489

E-mail: qisun@zju.edu.cn

 Personal Homepage

866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China

Tel : +86-571-88206487

Fax : +86-571-88206485

Email : zhangyi119@zju.edu.cn

Copyright © 2016 College of Life Science, Zhejiang University.All Rights Reserved powered by:Chingo