Leadership

PENG Jinrong 
Dean
88982233  
pengjr@zju.edu.cn
PAN Binglong
Deputy Dean
88206498   
blpan@zju.edu.cn
CHENG Lei
Deputy Dean 
88206439    
lcheng@zju.edu.cn
YU Luyang
Deputy Dean  
88208743      
luyangyu@zju.edu.cn
CHEN Caiyong
Dean Assistant 
88206497
chency@zju.edu.cn


866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China

Tel : +86-571-88206487

Fax : +86-571-88206485

Email : zhangyi119@zju.edu.cn

Copyright © 2016 College of Life Science, Zhejiang University.All Rights Reserved powered by:Chingo